คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุวิทยา หมอกนกพรรณ (หมอพลอย)

สถานที่ติดต่อ